Johdanto

Johdanto

Väestömuutos (Demografinen transitio)

Väestön ikääntyminen on uusi ja ilmeisen vastustamaton trendi, ei vain Euroopassa, vaan myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Yli 65-vuotiaiden eurooppalaisten lukumäärä melkein kaksinkertaistuu seuraavan 50 vuoden aikana 85 miljoonasta vuonna 2008 151 miljoonaan vuonna 2060, ja nopeimmin kasvava väestöryhmä ovat vanhat (75-85-vuotiaat) ja kaikkein vanhimmat (yli 85-vuotiaat).

Ironic picture of two older women sitting on a bench looking at another older women playing hopscotch Tämä väestömuutos asettaa selvän haasteen viranomaisille, poliitikoille, sekä terveydenhuollon toimijoille ja maksajille, koska muutos lisää terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Terveydenhuoltomallin optimointi

Terveydenhuollon rakenne on kehitetty hoitamaan äkillisiä ongelmia tai kroonisten sairauksien äkillisiä komplikaatioita. Eliniän pitenemisen välitön seuraus on se, että useista samanaikaisista ongelmista kärsivien määrä kasvaa. Heillä on toiminnanvajeita, itsenäisen toimintakyvyn menetystä, kaatumisia ja näin laitoshoitoon joutumisen ja kuolemanvaara kasvaa.

Koska tehokkainta hoitomenetelmää näille tiloille edelleen etsitään, resurssien oikea kohdistaminen on keskeinen asia, muuten kustannukset kasvavat. Näille tiloille (geriatrisille oireyhtymille) altistavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja monitekijäinen hoito johtaa parhaaseen tulokseen ja kustannusten hallintaan.

Euroopan komission projekti

Erilaiset hallinnolliset esteet ovat häirinneet geriatrian kehitystä ja näitä esteitä on selvitetty European Innovative Partnership on Active & Healthy Aging-pilottiprojektissa, jonka Euroopan komissio käynnisti vuonna 2011.

Hallintoviranomaiset kiinnittivät teollisuuden huomiota teho- ja turvallisuusnäytön puutteisiin vanhusväestön eri alaryhmissä ja kyseenalaisti voidaanko nuoremmilla potilailla saatuja tuloksia lääkehoidosta suoraan soveltaa vanhojen potilaiden hoitoon.

Todettiin myös hallinnollisia puutteita siinä, miten kehittää uusia lääkehoitoja vanhoille potilaille ominaisiin tiloihin, kuten gerasteniapotilaiden lihaskatoon.

Esimerkiksi lihaskadon estämisellä, ja sen myötä lihasten toiminnan kohentamisella, voitaisiin vähentää kaatumisia ja luunmurtumia
.

Projekti antaa mahdollisuuden viranomaisten, yliopistojen ja muiden asianosaisten väliseen yhteistyöhön, joilla pyritään yhdenmukaistamaan hoitotavoitteet, päätetapahtumat ja kliinisen tutkimuksen menetelmät, ja näin löytämään uusia hoitoja alidiagnosoituun geriatriseen ongelmaan.

Kyseessä on ensimmäinen ei-kaupallinen eurooppalainen hoitotutkimus haurailla lihaskatopotilailla, jossa fyysisen aktiivisuuden lisäämisen avulla etsitään mahdollisuuksia myös uusiin lääkehoitomuotoihin. Viisivuotinen projekti on alla luetellun 16 merkittävän eurooppalaisen tutkimuskeskuksen yhteinen ponnistus:

Università Cattolica del Sacro Cuore(lead), Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Univerzita Karlova v Praze, Helsingin yliopisto, Servicio Madrileno de Salud , Universitaetsmedizin Goettingen, Georg-August-Universitaet - Stiftung Oeffentlichen Rechts , Université Paris Descartes , Università degli Studi di Firenze , Friedrich- Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg , Uniwersytet Jagiellonski , Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani-INRCA ; small medium size companies:  Caretek s.r.l., EU-Open S.R.l,  Roessingh Research and Development ; and five EFPIA members: Sanofi(lead), GSK, Novartis, Servier and Lilly.

 

Logo of the Sprintt project Mitkä ovat tämän projektin tavoitteet? 

Löytää luotettavat tavat tunnistaa riskissä olevat henkilöt väestössä ja arvioida uusien hoitomuotojen tehoa fyysisen haurastumisen (gerastenia) ja liikunnallisen toiminnanvajeen estämisessä ja hoidossa. Tähän pyritään seuraavilla tavoilla:

 

  1. Kehittämällä selkeä määritelmä riskissä olevien, hoidon puutteessa olevien henkilöiden tunnistamiseksi
  2. Tunnistamalla lihaskadon riskiä osoittavia biologisia merkkiaineita
  3. Arvioimalla ja varmentamalla käytännön kliinisiä menetelmiä gerastenian ja lihaskadon (sekä niiden komplikaatioiden kuten kaatumiset, liikunnallinen toiminnanvaje, laitoshoitoon joutuminen, kuolema) seulontaan, ehkäisyyn ja hoitoon
  4. Muodostamalla tieteellinen ja hallinnollinen yhteisymmärrys seuraavista: hoidollinen tarve, biologiset merkkiaineet ja kliiniset toimenpiteet
  5. Muodostamalla terveystaloudellinen malli gerastenian ja lihaskadon merkityksestä käytännön elämässä.