Usein esitettyjä kysymyksiä

SPRINTT-tutkimus pähkinänkuoressa ? 

SPRINTT projektin keskeinen tavoite on antaa tarvittava tieto ja välineet, joilla voidaan tunnistaa (kliinisin, biologisin ja toiminnallisin menetelmin) liikunnallisen toiminnanvajeen (itsenäisyyden menettämisen) riskissä olevat vanhukset. SPRINTT pyrkii erityisesti antamaan selkeän, objektiivisen tieteellisesti pätevän ja kliinisesti mielekkään määritelmän gerasteniasta ja sarkopeniasta (Physical Frailty & Sarcopenia). SPRINTT:n keskeinen työväline on suuri satunnaistettu kliininen tutkimus, jolla selvitetään monitekijäisen intervention (liikunta, ravitsemus, uudet teknologiset välineet) vaikutusta liikunnallisen toiminnanvajeen ehkäisyssä verrattuna tavanomaiseen hoitoon kotona-asuvilla iäkkäillä.

Kun toiminnanvajeet ovat kehittyneet, niiden korjaaminen on vaikeaa, etenkin ikääntyneillä ja toiminnanvajeen edettyä pitkälle. Sen takia on välttämätöntä ennakoida ongelmat ennen niiden kehittymistä henkilöillä jotka ovat riskissä. Näitä ovat etenkin henkilöt joilla on gerastenia ja sarkopenia.

Valitettavasti tällä hetkellä ei ole olemassa hoito-ohjelmia tai lääkkeitä näiden haurastuneiden henkilöiden hoitamiseen. Tämä johtuu pitkälle siitä, ettei ole olemassa yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä gerastenian määritelmää, johtuen puolestaan tämän tilan moniulotteisuudesta. Selkeän biologisen taustasyyn (so. lihaskato) tunnistaminen antaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia kehittää hoitoja, joilla voidaan hidastaa tai ehkäistä gerastenian kehittyminen varsinaiseksi toiminnavajeeksi.

Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE)-tutkimuksen mukaan gerastenian esiasteen ja gerastenian esiintyvyys kotona-asuvien vanhojen ihmisten joukossa on 42.3 % ja 17.0 %. Kohdennettujen hoitojen puuttuessa gerastenian etenemiseen liittyy sairastavuus, toiminnanvajeet, lisääntynyt sairaanhoidon ja laitoshoidon tarve sekä heikentynyt elämänlaatu. Tästä seuraa, että toimintakykyä heikentävät tilat ovat rasittavia, ei pelkästään yksilölle vaan uhka koko terveydenhuoltojärjestelmälle. Gerastenian ja sarkopenian tunnistaminen ja ehkäisy on siksi äärimmäisen tärkeää estämään tilojen etenemistä ja niihin liittyviä komplikaatioita.

Gerasteniaan ei toistaiseksi ole olemassa hoito-ohjelmia tai lääkehoitoa. Tämä johtuu osaltaan siitä, ettei tilaan ole ollut tarkkaa yleispätevää määritelmää, mikä puolestaan johtuu gerastenian moniulotteisesta luonteesta. Gerastenian kohdalla puutteellinen tietämys heijastuu myös tehokkaiden hoitomuotojen (joko lääkkeet tai elintavat) puutteena. Esteiden voittaminen edellyttää että kehitetään ja varmistetaan vankka rakennekehys gerastenialle tilan käytännön määritelmäksi. Se auttaisi myös gerastenian patofysiologian kliinisen perustan määrittelyssä ja sitä kautta spesifien hoitomuotojen kehittelyssä, tavoitteena palauttaa fyysistä vahvuutta tai hidastaa komplikaatioiden, etenkin toiminnanvajeiden, kehittymistä.

SPRINTT-projekti on suunniteltu tuottamaan merkittäviä edistysaskeleita gerastenian hoidossa edistämällä yhteisymmärrystä asiassa yliopistotutkijoiden, viranomaisten, teollisuuden ja potilaitten edustajien välillä seuraavilla tavoilla:

(1) kehittämällä selkeä gerastenian määritelmä;

(2) tunnistamalla potilasjoukko, jolla on täyttämätöntä lääketieteellisen hoidon tarvetta;

(3) arvioimalla ja kehittämällä Eurooppaan sellaista uutta teknologiaa, josta on hyötyä toiminnanvajeiden riskissä olevien gerasteniapotilaiden hoidossa;

(4) luomalla tutkimusstrategia viranomaisten ja lääketeollisuuden käyttöön;

(5) tunnistamalla biologisia merkkiaineita (biomarkers) ja terveysteknologiaa, joita voidaan soveltaa kliiniseen käyttöön.

Projektin merkittävä tavoite on saavuttaa yhteisymmärrys gerastenia-sarkopenian määritelmästä, jonka tunnetuksi tekeminen auttaa terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita, lääketeollisuutta, viranomaisia ja poliitikkoja tunnistamaan erityisen “nosograafisen” tilan.

SPRINTT tuloksilla on siten käytännön kliinistä ja kansanterveydellistä merkitystä ja ne auttavat täyttämään näyttöön perustuvassa geriatriassa olevaa merkittävää aukkoa. SPRINTT:n perimmäinen tavoite on tarjota tehokkaita hoitomuotoja fyysisesti hauraille, sarkopeenisille potilaille ja kohentaa heidän elämänlaatuaan.

Tämä tukee suoraan terveyden- ja sosiaalihuollon kestävyyttä ja tehokkuutta.

 

Jotta voidaan muodostaa tieteellisesti pätevä ja kliinisesti järkevä yhteisymmärrys gerastenian ja sarkopenian tyyppisestä tilasta on välttämätöntä että kaikki vanhojen ihmisten hoitoon ja ehkäisyyn osallistuvat tahot (esim. yliopistot, bioetiikan asiantuntijat, lääketeollisuus, terveydenhuollon hallinto, potilasjärjestöt) ovat mukana. Vain julkisen ja yksityisen sektorin tiiviillä yhteistyöllä voidaan saada tuloksia, jotka ovat paitsi tieteellisesti päteviä, myös avaavat tietä tulevalle kliiniselle käyttöönotolle ja innovatiivisten lääkehoitojen ja biologisten hoitojen kehitykselle.

 

SPRINTT:n tulokset antavat kaivattua näyttöä, jonka perusteella voidaan yksiselitteisesti tunnistaa se vanhusväestön riskissä oleva osa, jonka lääketieteellisen hoidon tarve on tällä hetkellä täyttämättä, osin johtuen gerastenian epämääräisestä määritelmästä. Gerastenian biologisten taustasyiden (luurankolihasten kadon) tunnistaminen avaa uusia mahdollisuuksia tutkimukselle ja sellaisten hoitojen kehittämiselle, joilla voidaan spesifisti hidastaa tai pysäyttää gerastenia-sarkopenian eteneminen, etenkin toiminnanvajeiden suuntaan. Projektin kliinisen tutkimuksen tulosten viranomaisarviointi – ja sen myötä viitekehyksen luominen gerastenia-sarkopenialle -- edistää uusien lääkkeiden kehittämistä tilan hoitoon.

Yhteenliittymä koostuu kansainvälisesti tunnustetuista gerastenian ja sarkopenian asiantuntijoista. Tutkimusalueen monimuotoisuus edellyttää monipuolista tietoa ja osaamista ja siksi SPRINTT:ssa on seuraavaa asiantuntemusta seuraavilta aloilta:

 • Geriatria
 • Gerontologia
 • Terveysteknologia
 • Bioetiikka
 • Vanhenemiseen liittyvät biomarkkerit
 • Lihasfysiologia
 • Ravitsemus
 • Statistiikka
 • Uudet kliinisen tutkimuksen metodit (etenkin vanhustutkimukseen soveltuen)
 • Preventiivinen lääketiede
 • Informaatio- ja kommunikaatioteknologia
 • Liikunta (etenkin vanhustutkimukseen soveltuen)
 • Regulatoriset kysymykset
 • Kokonaisvaltainen geriatrinen arvio
 • Vanheneminen
 • Fyysinen toimintakyky
 • Fyysinen toiminnavaje
 • Liikkuvuus

Gerastenian ja sarkopenian määrittely – siten kuin se SPRINTT:ssa tehdään -- tulee edistämään aiempia määritelmiä paremmin näiden tilojen arviointia, kohdeväestön tunnistamista ja tulosten nopeaa siirtoa käytännön kliiniseen työhön.

SPRINTT:ssa tutkittava interventio on alkuperäinen (vaikka tukeutuukin vankkaan taustatietoon, monimuotoisen intervention vaikutuksia liikunnallisen toiminnanvajeen estossa ei ole koskaan testattu laajassa tutkimuksessa), relevantti (kohdistuu eurooppalaisilla kotona asuvilla vanhoilla ihmisillä tavalliseen ilmiöön),kohdistettu (keskittyy toimintakykyyn, joka on keskeinen toimintakyvyn osa-alue ja vanhuksilla tärkein päätetapahtuma, helposti toteutettavissa väestötasolla (siten helpottaen tulosten käytettävyyttä), ja siirrettävissä eri tilanteisiin (tutkimuksessa arvioidaan terveysteknologian palveluja ja menetelmiä, joilla voidaan optimaalisesti siirtää erilaista tietoa myös osallistujan kotoa kliinistä päätöksentekoa ja toimenpiteitä varten).

SPRINTT projektissa toteutettava satunnaistettu ja kontrolloitu kliininen tutkimus on suurin Euroopassa tehtävä tutkimus, jossa selvitetään voidaanko erityiseen riskitekijään (ts. gerasteniaan ja sarkopeniaan) puuttumalla estää liikunnallisen toiminnanvajeen kehittymistä. Samalla kliininen tutkimus antaa epäsuorasti mahdollisuuden tunnistaa ne gerasteniasta ja sarkopeniasta kärsivät, joille elintapainterventio ei riitä ja jotka tarvitsevat muuta hoitoa estämään/jarruttamaan toiminnanvajeen kehittymistä. Saatu tieto mahdollistaa jatkoanalyysejä ja muodostaa perustan tieteelliselle ja hallinnolliselle konsensukselle myös Euroopan ulkopuolella, kun tietoja yhdistetään meta-analyyseissa muualla maailmassa tehtyihin tutkimuksiin. SPRINTT konsortio koostuu yli 20:sta yksityisestä ja julkisesta toimijasta 11 Euroopamn maassa.