1. Projektista

SPRINTT-tutkimus pähkinänkuoressa ? 

SPRINTT projektin keskeinen tavoite on antaa tarvittava tieto ja välineet, joilla voidaan tunnistaa (kliinisin, biologisin ja toiminnallisin menetelmin) liikunnallisen toiminnanvajeen (itsenäisyyden menettämisen) riskissä olevat vanhukset. SPRINTT pyrkii erityisesti antamaan selkeän, objektiivisen tieteellisesti pätevän ja kliinisesti mielekkään määritelmän gerasteniasta ja sarkopeniasta (Physical Frailty & Sarcopenia). SPRINTT:n keskeinen työväline on suuri satunnaistettu kliininen tutkimus, jolla selvitetään monitekijäisen intervention (liikunta, ravitsemus, uudet teknologiset välineet) vaikutusta liikunnallisen toiminnanvajeen ehkäisyssä verrattuna tavanomaiseen hoitoon kotona-asuvilla iäkkäillä.