Projekt

Wprowadzenie

Przemiany demograficzne
Starzenie się populacji to wyraźnie widoczny, nieodwracalny trend demograficzny obserwowany w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach. W ciągu najbliższych 50 lat liczba starszych mieszkańców Europy, w wieku 65 lat i więcej, podwoi się- wzrośnie z liczby 85 milionów osób starszych, które zamieszkiwały Europę w 2008r. do 151 milionów starszych osób w 2060r. Największy przyrost liczby starszych osób odnotowywany jest w grupie osób w późnej starości, tj. w wieku 75-85 lat oraz 85 lat i więcej.
Żartobliwe zdjęcie dwóch starszych kobiet, które siedzą na ławce i przyglądają się innej starszej kobiecie grającej w klasyStarzenie się populacji, poprzez zwiększenie zapotrzebowania na produkty i usługi zdrowotne, stanowi wyzwanie dla decydentów politycznych, świadczeniodawców i płatników usług medycznych.

Optymalizacja Modelu Opieki Zdrowotnej
Opieka medyczna opiera się w dużej mierze na leczeniu stanów nagłych oraz ostrych komplikacji schorzeń przewlekłych. Konsekwencją wzrostu czasu trwania długości ludzkiego życia jest wyłonienie się grupy osób cierpiących z powodu licznych, współistniejących schorzeń przewlekłych, z towarzyszącą narastającą niesprawnością, utratą samodzielności i niekorzystnymi zdarzeniami zdrowotnymi (upadki, instytucjonalizacja, zgon).
Obecnie brak jest efektywnego modelu sprawowania opieki medycznej nad starszymi pacjentami z licznymi problemami i schorzeniami przewlekłymi, które przyczyniają się zwiększenia zapotrzebowania na usługi medyczne, generowania wysokich kosztów sprawowanej opieki oraz nieprawidłowej translokacji dostępnych środków. W tym kontekście, istotne znaczenie ma optymalne wykorzystanie istniejących zasobów opieki zdrowotnej.
Zasadnicze znaczenie ma możliwie wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka rozwoju wielochorobowości oraz problemów geriatrycznych, a następnie wdrażanie wieloelementowych interwencji zapobiegawczych.

Projekt Komisji Europejskiej
Istnienie luk prawnych, utrudniające innowacyjny rozwój w dziedzinie geriatrii, zostało rozpoznane w pilotażowym projekcie Komisji Europejskiej w 2011r. pt. „European Innovative Partnership on Active & Healthy Aging” (Innowacyjne Europejskie Partnerstwo w zakresie Aktywnego i Zdrowego Starzenia się).
Nowoczesne organy administracyjno-prawne zwracają uwagę sektorów przemysłowych na małą ilość danych, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa produktów i technologii medycznych, stosowanych wśród osób starszych, a także podważają zasadność przenoszenia wyników i ekstrapolacji na osoby starsze danych, dotyczących produktów leczniczych, uzyskanych z badania osób młodych.
W chwili obecnej nieliczne dyskusje i poradnictwo prawne dostarczają wskazówek jak wdrażać nowe leki dedykowane schorzeniom wieku podeszłego, takim jak np. sarkopenia w zespole fizycznej słabości.
Przykładowo, skuteczna walka z sarkopenią, poprzez poprawę sprawności mięśni, powinna przełożyć się na spadek istotnych niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych, takich jak upadki i złamania
.
Nasz projekt stworzy szansę dla organów administracyjno-prawnych, środowisk akademickich, a także innych zainteresowanych stron, do porozumienia w sprawie wskazań terapeutycznych, punktów końcowych i metodologii badań klinicznych, co w konsekwencji umożliwi rozwój innowacyjnych strategii terapeutycznych dla obecnie niedodiagnozowanych problemów geriatrycznych.
Badanie będzie pierwszym europejskim niekomercyjnym, interwencyjnym badaniem klinicznym, prowadzonym w grupie starszych osób z zespołem słabości i sarkopenią, wykorzystującym aktywność fizycznąjako punkt odniesienia, również dla przyszłych badań lekowych.
Ten trwający 5 lat projekt jest owocem współpracy pomiędzy 16 głównymi w Europie ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się tematyką geriatrii:
Università Cattolica del Sacro Cuore(lead), Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Univerzita Karlova v Praze, Helsingin yliopisto, Servicio Madrileno de Salud , Universitaetsmedizin Goettingen, Georg-August-Universitaet - Stiftung Oeffentlichen Rechts , Université Paris Descartes , Università degli Studi di Firenze , Friedrich- Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg , Uniwersytet Jagiellonski , Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani-INRCA ; small medium size companies: Caretek s.r.l., EU-Open S.R.l, Roessingh Research and Development ; and five EFPIA members: Sanofi(lead), GSK, Novartis, Servier and Lilly.

 

Logo projektu SprinttJakie są cele projektu?
Celem projektu jest sprawdzenie i wdrożenie modelu, mającego za cel wyłonienie zagrożonych niesprawnością osób mieszkających w środowiskach domowych a następnie ocena innowacyjnych strategii terapeutycznych zespołu słabości fizycznej i niesprawności ruchowej, poprzez:

 

  1. Stworzenie definicji operacyjnej dla (sub)-populacji będących w grupie ryzyka, w obrębie których nie są zaspakajane potrzeby medyczne;
  2. Określenie biomarkerów procesów anabolicznych i katabolicznych mięśni dla (sub)-populacji grup ryzyka;
  3. Walidacja i implementacja praktycznych metodologii stworzonych w celu testowania istotnych klinicznie interwencji skryningowych i prewencyjnych dla zespołu niesprawności fizycznej i sarkopenii oraz ich powikłań (upadków, niesprawności ruchowej, hospitalizacji, instytucjonalizacji);
  4. Stworzenie konsensusu naukowego i regulacyjnego w zakresie 3 powyższych celów strategicznych: wskazań terapeutycznych, biomarkerów oraz rozwoju metodologii klinicznej;
  5. Stworzenie modelu ekonomicznego dla zespołu słabości fizycznej i sarkopenii (PF&S) w warunkach życia codziennego.