Grupy Robocze

Schemat przedstawiający organizację i współdziałania pomiędzy poszczególnymi grupami roboczymi z projektu Sprintt. Każda grupa robocza pracuje nad odrębnym zagadnieniem.Zakłada się, że Projekt zrealizuje wszystkie cele opisane w Grupach Roboczych przedstawionych poniżej:

  • Grupa Robocza 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektemt

Obejmować będzie strategię i realizację zarządzania projektem. Po to aby koordynować i nadzorować postęp prac projektowych, korzystne będą regularne spotkania i interakcje pomiędzy podgrupami i zespołami.

  • Grupa Robocza 2: Osiągnięcie konsensusu dotyczącego wskazań, populacji docelowej oraz projektu badania klinicznego celem uzyskania danych

Realizacja zadań Grupy Roboczej 2 obejmować będzie całościową ocenę dostępnych obecnie danych, służącą osiągnięciu konsensusu naukowego, koniecznego do określenia racjonalnych definicji operacyjnych dla ustalanych wskazań, populacji i protokołu badania klinicznego, projektowanych z myślą o prospektywnym generowaniu danych naukowych.

  • Grupa Robocza 3: Wypracowanie konsensusu regulacyjnego dla definicji operacyjnych

Realizacja zadań Grupy Roboczej 3 obejmować będzie całościową ocenę dostępnych danych i wyników pochodzących z realizacji Zadań Grupy 2, po to aby przed rozpoczęciem badania klinicznego wypracować porozumienie w sprawie definicji i metodologii.

  • Grupa Robocza 4: Określenie biomarkerów

  • Grupa Robocza 5:Opracowanie i wdrożenie technologii medycznych

Realizacja zadań Grupy Roboczej 5 obejmować będzie:- w fazie integracji problemów metodologicznych: sformułowanie istotnych punktów końcowych, - w fazie końcowej badania: całościową ocenę zgromadzonych danych i wyników.

  • Grupa Robocza 6: Poprawa działania i infrastruktury ICT

Wdrożone zostaną nowoczesne platformy ICT, umożliwiające optymalne gromadzenie danych w sposób, który będzie zoptymalizowany i dostosowany dla osób starszych mieszkających we własnych gospodarstwach domowych. Zaplanowane zostało użycie zintegrowanych systemów wykrywania i telemonitoringu, które uzupełniać będą standardowe gromadzenie danych klinicznych i tradycyjne zarządzanie projektem.

  • Grupa Robocza 7: Wdrożenie i prowadzenie badania klinicznego

Wdrożenie i prowadzenie badania klinicznego w kilku krajach Europy.

  • Grupa Robocza 8: Ocena wyników (z uwzględnieniem analizy zgromadzonych danych i generowaniem hipotez)

Przegląd wyników badania klinicznego, po to aby wyciągnąć istotne klinicznie i regulacyjnie wnioski.

  • Grupa Robocza 9: Przekazanie informacji do osób zaangażowanych w opiekę nad starszymi pacjentami i rozpowszechnienie wyników

Zadania Grupy Roboczej 9 obejmować będą trwające przez 5 lat realizacji Projektu działania wpływające na świadomość zdrowotną; ważne etapy Projektu będą przedstawiane mediom i osobom zaangażowanych w opiekę nad starszymi pacjentami.