Cele

Ogólny cel Projektu

Projekt SPRINTT ma dwa główne cele badawcze. Pierwszym z nich jest sformułowanie przejrzystej, obiektywnej, opartej na faktach naukowych, klinicznie przydatnej definicji operacyjnej zespołu słabości fizycznej i sarkopenii (PF&S), która umożliwi rozpoznawanie osób starszych dotkniętych tymi problemami. Drugim celem jest przeprowadzenie randomizowanego, zakrojonego na szeroką skalę, badania klinicznego, mającego za cel ocenę efektywności wieloelementowej interwencji (opartej na aktywności fizycznej, poradnictwie dietetycznym oraz nowoczesnych technologiach) w porównaniu do edukacyjnego programu zdrowotnego, w zapobieganiu niesprawności ruchowej w grupie osób z PF&S zamieszkujących we własnych gospodarstwach domowych w różnych krajach Europy. W ramach III fazy badań klinicznych, do Projektu Sprintt włączone zostanie w Europie 1500 osób, które pozostaną w obserwacji klinicznej przez 2 lata. Zastosowana metodologia i wyniki badań przedstawione zostaną do wglądu Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency) w celu doradztwa regulacyjnego.

Najważniejsze cele projektu to stworzenie skutecznych opcji terapeutycznych skierowanych do starszych osób z zespołem słabości fizycznej i sarkopenią oraz poprawa ich jakości życia. Będzie to stanowić bezpośrednie wsparcie długoterminowej stabilności i efektywności systemów opieki zdrowotnej i opiekuńczej.