Projektin osiot

Scheme of the organization and interaction between the Sprintt project work packages.Each work package has a specific topicProjektin eri osioiden odotetaan tuottavan tuloksia seuraavasti:

  • Työpaketti 1: Projektin hallinnointi ja valvonta

Tämä osio vastaa projektin yleissuunnittelusta ja hallinnoinnista, järjestää säännöllisiä tapaamisia tutkimusryhmien välillä, koordinoi yhteistyötä ja projektin etenemisen seurantaa.

  • Työpaketti 2: Kliininen konsensus tutkittavan kohteen määrittelystä, kohdejoukosta ja kliinisen kokeen suunnittelusta tiedon keräämiseksi

Tämä osio auttaa käytettävän tiedon järjestämisessä ja arvioinnissa niin että voitaisiin saavuttaa kliininen konsensus tutkittavan kohteen (gerastenia) määrittelystä, kohdejoukosta ja kliinisen kokeen suunnittelusta pitkäaikaisen tiedon keräämiseksi.

 

  • Työpaketti 3: Hallinnollinen konsensus operatiivisista määritelmistä

Tämä osio auttaa osiossa 2 saatavan tiedon kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ennen kliinisen kokeen käynnistämistä.

  • Työpaketti 4: Biologisten merkkien (biomarkkerit) arviointi

Tässä osiossa määritellään ja arvioidaan projektin aloitusvaiheessa niitä tekijöitä, joita vaikuttavat tutkimusprotokollan muotoutumiseen.

  • Työpaketti 5: Terveysteknologian arviointi

Tämä osio auttaa asianmukaisten päätetapahtumien määrittelyssä projektin alkuvaiheessa ja saatujen tulosten arvioinnissa projektin lopussa.

  • Työpaketti 6: Informaatioteknologian käyttö

Tässä osiossa muodostetaan ajanmukainen informaatioteknologia-alusta, jonka avulla voidaan tehdä optimaalinen tiedonkeruu niissä oloissa missä vanhat ihmiset elävät. Tähän kuuluu myös integroitu telemonitorointi ja tunnistus, jotka täydentävät tavanomaista kliinisen tiedon keruuta ja hallintaa.

  • Työpaketti 7: Kliinisen tutkimuksen käynnistäminen ja ylläpito

Kliinisen tutkimuksen käytännön suorittaminen useissa Euroopan maissa.

  • Työpaketti 8: Saatujen tulosten arviointi (sisältää tulosten analysoinnin ja tutkimuskysymysten muodostamisen)

Arvioida kliinisen tutkimuksen tulokset niin että voidaan tehdä tarvittavat kliiniset ja hallinnolliset johtopäätökset.

  • Työpaketti 9: Eri intressitahojen informointi ja tulosten levitys

Tämä osio avustaa koko 5-vuotisen projektin ajan saatujen merkittävien tulosten levityksessä ja esittelyssä eri intressitahoille ja tiedotusvälineille tilanteen mukaan.