Lehdistötiedote

torstai, 31 lipiec, 2014

Uusi IMI-projekti tarkoituksena estää vanhusten /iäkkäiden toiminnavajeita  

 • Tiedeyhteisön ja lääketeollisuuden yhteisprojekti pyrkii selvittämään mahdollisuuksia ehkäistä iäkkäiden raihnaistumista ja lihaskatoa (sarkopenia) eli gerasteniaa, mikä on tyypillistä iäkkäiden keskuudessa ja toistaiseksi ilman mahdollisuuksia ehkäistä lääketieteellisesti

 • SPRINTT (Sarcopenia and Physical fRailty IN older people: multi-componenT Treatment strategies)

Brysseli, 31 heinäkuuta 2014 – Innovatiivinen Medicine Initiative (IMI) on käynnistänyt SPRINTT-nimisen projektin selvittämään uusia mahdollisuuksia ymmärtää ja hoitaa gerasteniaa (frailty) ja lihaskatoa (sarkopeniaa), joka heikentää iäkkäiden liikkumiskykyä. Tutkimuksen alkukokous (kick-off) pidettiin Sanofi-yhtiön tuotekehitystiloissa (R et D) Chilly-Mazarissa Ranskassa. Mukana oli monia akateemisia yhteisöjä professori Roberto Bernabein johdolla (Rooman katolinen yliopisto). Sprintt-tutkimus toteutetaan IMI:n antamassa suojassa, jonka taloudellisista resursseista vastaa Euroopan Unionin komissio ja Euroopan lääketeollisuuden ja lääkeyhteisöjen yhteenliittymä. Tämän tärkeän projektin budjetti on yli 48 miljoonaa euroa.

Fyysinen heikkous (gerastenia, frailty) ja lihaskato (sarkopenia) ovat keskeisiä kansanterveyshaasteita. Tällä hetkellä gerastenian hoitoon ei ole lääkeellistä hoitovaihtoehtoa. Gerastenian lääkkeellisen hoidon kehittäminen on keskeisen tärkeää, jotta tilan kehittymistä ja sen pahenemisen seurauksia, kuten liikkumisen vähenemistä, voidaan ehkäistä. Itsenäinen liikkumiskyky on itsenäisen ja omaehtoisen elämän edellytys, joka usein menetetään ensimmäisenä raihnaistumisen myötä. Iäkkäätt, joiden liikkumskyky on heikentynyt, tarvitsevat enemmän apua ja ovat riskissä joutua hoitokotiin, ovat suurentuneessa sairastuvuus- ja kuolleisuusriskissä sekä vaarassa joutuia sairaalahoitoon ja joiden elämänlaatu on heikentynyt.

Sprintt-tutkimuksen kaksi päätavoitetta ovat 1) sen selkeä ja objektiivinen sekä tieteellisesti pätevä ja kliinisesti relevantti tapa operationalisoida gerastenia (PF et S) ja käyttää määritelmää koehenkilöiden löytämiseen. 2) SPRINTT-tutkimus testaa monimuotoisen intervention (fyysinen aktiivisuus, ravitsemusneuvonta ja uusien tekonologioiden) verrattuna terveysneuvonnan mahdollisuuksiiin ehkäistä liikkumisen heikentymistä kliinisessä kokeessa kotona asuvilla iäkkäillä (yli 70-vuotiailla), joilla on todettu heikentymistä liikkumisessa ja lihaskatoa (gerasteniaa ja sarkopeniaa). Tämä III-vaiheen satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus tehdään 1500:lla koehenkilöllä kymmenessä eri Euroopan maassa sisältäen kahden vuoden jälkiseurannan. Käytetyt menetelmät ja kliiniset tulokset esitetään EMC:lle (European Medicines Agency for regulatory advice).

IMI:n toimitusjohtaja Michael Goldman sanoi:

“ IMI:n uusi projekti SPRINTT korostaa yhteistyön tärkeyttä isojen lääkeyritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Vain työskentelemällä yhdessä voivat terveyssektorin eri pelaajat antaa perusteet sarkopenian ja fyysisen raihnaisuuden ehkäisylle, mikä on ikääntyvien väestöjen merkittäviä haasteita. ”

Lopullinen SPRINTT-tutkimuksen tavoite on kehittää tehokkaat hoitovaihtoehdot fyysisesti vajaakuntoisille ja sarkopeniaa poteville iäkkäille ja näin parantaa heidän elämän laatua. Tuloksilla on välittömiä pysyviä vaikutuksia terveys- ja sosiaalisektorin pitkän tähtäimen toiminnalle.

Viiden vuuoden projekti on kuudentoista eurooppalaisen geriatrisen tutkimuslaitoksen, pienten ja keskisuurten yritysten ja viiden EFPIA:n jäsenyrityksen (Sanofi (puheenjohtaja), GSK, Novartis, Servier ja Eli Lilly kukoistavan yhteistyön tulos.

Informaatiota SPRINTT-tutkimuksesta löytyy verkkosivulta http://www.mysprintt.eu

Fyysinen heikkous eli gerastenia ja lihaskato

 •  Gerastenia on kliininen ilmentymä, joka tekee iäkkään henkilön haavoittuvaksi ja heijastuu olemukseen negatiivisesti. Määritelmän mukaan raihnaisuus tekee haavoittuvaksi stressaaville tapahtumille, mikä taas lisää haittatapahtuman mahdollisuuden riskiä kuten kaatumiselle, sekavuudelle ja heikentää liikkumiskykyä ja voi johtaa kuolemaan. Raihnaisuuteen kuuluu sekä fyysinen että tiedollis-taidollinen komponentti ja lihaskadon (sarkopenian) katsotaan olevan primaarinen tekijä fyysiselle heikkoudelle ja raihnaisuudelle. Vaikka on kehitetty useita keinoja tunnistaa vanhusten raihnaisuutta, ei vielä ole yleisesti hyväksyttyä universaalia diagnostista menetelmää.
 •  Sarkopenia määritellään eteneväksi vanhuksen lihasmassan, lihasvoiman ja kestävyyden menetykseksi, mikä on keskeinen raihnaisuuden taustatekijä. Lisätutkimukset ovat tarpeellisia, mutta vanhuksilla lihasvoiman ja -kestävyyden menetys voi olla merkittävämpi kuin lihasmassan menetys.

Mitä IMI on:

IMI (Innovative Medicines Initiative) työskentelee terveyden parantamiseksi nopeuttamalla innovatiivisten lääkkeiden kehittelyä ja nopeuttamalla lääkkeen pääsyä potilaiden käyttöön erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on tunnistettu joko lääketieteellinen tai sosiaalinen tarve. Päämäärään pyritään edistämällä terveystutkimuksen avainryhmien kuten yliopistojen, lääketeollisuuden ja muun teollisuuden, pienten ja keskisuurten yritysten, potilasjärjestöjen ja lääkeviranomaisten välistä yhteistyötä.

IMI on Euroopan unionin, Euroopan lääketeollisuuden (yhteenliittymänsä EFPIA:n kautta). IMI:n budjetti on 3.3 miljoonaa ajanjaksolle 2014-2024. Puolet budjetista tulee EU:lta ja toinen puoli tulee suurilta yrityksiltä, etupäässä lääkeyrityksiltä. Lääkeyrityset eivät saa tähän EU:n tukea, vaan osallistuvat projektiin esimerkiksi antamalla tutkijoidensa aikaa tai antamalla tutkimusfasiliteetteja tai henkilöstöä kuten tutkimusmonitoreja.

Lisäinformaatiota IMI:stä saa verkkosivulta: www.imi.europa.eu

Seuraa Twitteriä:@IMI_JU

Rahoitus

The Sprintt project budget is provided by EFPIA and the European Commission, each covering half of it


EFPIA:n jäsenyrityksistä tietoa

Sanofi, GSK, Novartis, Servier, Eli Lilly

 

Yliopistot, tutkimuslaitokset, julkiset toimijat ja voittoa tuottamattomat ryhmät

 • Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy
 • Centre Hospitalo-Universitaire de Toulouse, France
 • Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic
 • Roessingh Research and Development BV, Enschede, the Netherlands
 • Helsingin yliopisto (University of Helsinki), Helsinki, Finland
 • Servicia Madrileno de Salud, Madrid, Spain
 • Université Paris Descartes, Paris, France
 • Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italy
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
 • Uniwersytet Jagiellonski, Krakovia, Poland
 • Istituto Nazionale Di Riposo e Cura Per Anziani-INRCA, Ancona, Italy
 • University Medical Center Göttingen, Germany

Pienet ja keskisuuret yritykset (SMEs)

 • Caretek, Torino, Italy
 • EU-Open S.R.L, Vernella, Italy
 • Niche Science &Technology Ltd, London, United Kingdom

Yhteystietoja:

Projektikoordinaattori

Name: Susanna Del-Signore

Organisation: sanofi R&D

Tel.: +33 (6) 33 24 47 80

E-mail: susanna.del-signore@sanofi.com
Johto

Name: Roberto Bernabei

Organisation: Università Cattolica del Sacro Cuore

Tel.: +39 06 3015 4859

E-mail: roberto.bernabei@rm.unicatt.it


Yhteys tiedotusvälineisiin

Name: Antonio Cherubini

Organisation: INRCA

Tel.: +39 071 8003284

E-mail: a.cherubini@inrca.it